خانه > اخبار > نتایج انتخابات شورای دانش آموزی

نتایج انتخابات شورای دانش آموزی

ضمن عرض تشکر و قدردانی از تمامی هنرجویان عزیزی که در انتخابات شورای دانش آموزی شرکت نموده اند، نتایج انتخابات شورای دانش آموزی هنرستان شهید عابدینی حضورتان اعلام می گردد.
امید است منتخبین گرامی با حس مسئولیت پذیری ، هنرستان را در روند اجرای بهینه آموزش و پرورش دانش آموزان ، یاری نمایند.

منتخبین:

مهدی اژدری (دوازدهم حسابداری)
مهدی عسکری پور (یازدهم شبکه)
ابوالفضل گردان (دوازدهم حسابداری)
امیر ایزدی (یازدهم نقشه کشی)

اعضای ذخیره:

محمدحسین توکل (دوازدهم حسابداری)
علیرضا کریمی (دهم حسابداری)