خانه > اخبار > کارنامه نهایی آزمون کاردانی

کارنامه نهایی آزمون کاردانی

کارنامه نهايي آزمون دوره هاي کارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي سال 1398 همکنون در وب سایت سازمان سنجش قابل دسترس است.

مشاهده کارنامه