خانه > اخبار > عدم نیاز به پیش ثبت در سامانه پادا

عدم نیاز به پیش ثبت در سامانه پادا

دانش آموزانی که پایه دهم ثبت نام کرده و منتظر ثبت پادا بودند، از طریق سامانه سیدا مشکلشان حل شده و مدرسه آنها را ثبت کرده است . دیگر نیازی به ثبت از طریق پادا نیست.
فقط با مراجعه به معاون اجرایی هنرستان ، از این امر اطمینان حاصل کنند و مراحل تکمیل فرایند ثبت نام را حتما انجام دهند