خانه > رشته ها > حسابداری

حسابداری

فراگیران این رشتـه در سطح هنرستـان و دانشـگاه با کسـب مهارت های لازم به عنوان حسابدار با ارائه گزارشات مالی به استفاده کنندگان ذینفع دسترسی فراوانی به بازار کار خواهند داشت: شرکـت ها دولتی و خصوصی، ادارات دارایـی و بیمه و بانـک ها از سطـح پایین تا عـالیدریافت جدول دروس